Skip to main content

13 September 2020

Sunday

Bible Reading: Acts 1 (listen/read)
Pray & Meditate (Abide.co)

14 September 2020

Monday

Bible Reading: Acts 2 (listen/read)
Pray & Meditate (Abide.co)

15 September 2020

Tuesday

Bible Reading: Acts 3 (listen/read)
Pray & Meditate (Abide.co)
Sermon: Bryan Chapell – John 20:3 (watch/listen)

16 September 2020

Wednesday

Bible Reading: Acts 4 (listen/read)
Pray & Meditate (Abide.co)

17 September 2020

Thursday

Bible Reading: Acts 5 (listen/read)
Pray & Meditate (Abide.co)
Sermon: Bryan Chapell – John 20:24 (watch/listen)

18 September 2020

Friday

Bible Reading: Acts 6 (listen/read)
Pray & Meditate (Abide.co)

19 September 2020

Saturday

Bible Reading: Acts 7 (listen/read)
Pray & Meditate (Abide.co)
Sermon: Rory Shiner – Colossians 3:1-11 (listen)