Skip to main content

6 September 2020

Sunday

Bible Reading: John 15 (listen/read)
Pray & Meditate (Abide.co)

7 September 2020

Monday

Bible Reading: John 16 (listen/read)
Pray & Meditate (Abide.co)

8 September 2020

Tuesday

Bible Reading: John 17 (listen/read)
Pray & Meditate (Abide.co)
Sermon: Bryan Chapell – John 18:37 (watch/listen)

9 September 2020

Wednesday

Bible Reading: John 18 (listen/read)
Pray & Meditate (Abide.co)

10 September 2020

Thursday

Bible Reading: John 19 (listen/read)
Pray & Meditate (Abide.co)
Sermon: Bryan Chapell – John 20:17 (watch/listen)

11 September 2020

Friday

Bible Reading: John 20 (listen/read)
Pray & Meditate (Abide.co)

12 September 2020

Saturday

Bible Reading: John 21 (listen/read)
Pray & Meditate (Abide.co)
Sermon: Bryan Chapell – John 20:21 (watch/listen)